Kleine uitweiding » Voorname privileges

Voorname privileges van de adelstand

Een adellijke titel is enorm nobel. Wie als edelman door de straten flaneert of een reservering maakt, oogst meer dan eens bewonderende blikken. Hoewel juridische privileges afgeschaft zijn, genieten edellieden nog steeds van maatschappelijke voordelen. Heel wat mensen beschouwen de adel met zijn lord, lady, graaf, baron e.d. als een overblijfsel uit het verleden. De privileges van de adel zijn eeuwenoud en veranderden afhankelijk van de maatschappelijke situatie. Wie meer wil vernemen over de nobele privileges van de adel, krijgt hierna handige informatie. Voor u gaat pronken met een adellijke titel naar keuze, is wat kennis over historische omstandigheden niet slecht.

Voordelen voor de adel

De adel kon genieten van talrijke voordelen. Maar hoe verdienden edellieden deze diverse voordelen? Slechts zelden werden privileges door leden van een adellijke klasse onderling doorgegeven. Eerder de heerser door het ‘droit divin’ verstrekte de adelstand privileges. De koning, keizer of een andere monarch erkende bepaalde titels. Adellijke families verkregen overvloedige rijkdom. Heel wat edellieden bezaten enorme stukken grond.

Bovendien konden ze genieten van de volgende privileges: talrijke adellijke families kregen een eigen rivier om te vissen en boomgaarden voor fruit. Dat paste binnen de bevoorrechte behandeling inzake landbezit. Daarenboven konden edellieden hun velden laten bebouwen. Edellieden hadden ook recht op bosbouw.

De meeste vestigingen hadden een typische infrastructuur met burchten, bronnen, molens of abdijen. Plaatselijke boeren mochten vaak het land vrij gebruiken, maar dat was in het bezit van edellieden. Vaak eisten edellieden dat inwoners belastingen betaalden of een bepaald deel van de oogst aan de adellijke familie afstonden. De adel mocht boeren echter niet inzetten voor lichamelijke activiteiten – hoewel sommigen dit verbod negeerden.

Maatschappelijke promotie tot de adelstand

Steeds meer mensen van adel wilden in de loop van de geschiedenis de voorname privileges van edellieden en -vrouwen verwerven. Daarom kozen leden van diverse lagen in de samenleving voor een carrière in het leger, bij rechtbanken of andere sectoren in de regering. Goede prestaties zijn een opstapje om een adellijke titel te verkrijgen.

Waarom was een adellijke titel in diverse periodes zo in trek? In Frankrijk kregen mensen van adel bijv. belastingvoordelen. Edellieden moesten geen directe belastingen betalen. Bovendien stonden ze in nauw contact met de rechtbanken en politie. In bijna alle maatschappelijke sectoren kregen edellieden voorrang. Vaak gold de algemene wetgeving niet voor adellijke families, maar waren ze onderworpen aan eigen regels – het zogenoemde adelrecht. Mensen met een adellijke titel hadden veel macht en konden ondergeschikten bevelen geven. Eenvoudige boeren daarentegen moesten zich aan de wetgeving houden.

Adellijke families hadden zelfs het recht onderling private oorlogen uit te vechten. Bij meningsverschillen en familievetes waren duels wijdverspreid. Zeker in de renaissance was een duel tussen edellieden een manier om bepaalde geschillen op te lossen. Tijdens een zwaardgevecht maten de edellieden zich met elkaar en wilden ze de strijd in hun voordeel beslechten. Alleen al tijdens de heerschappij van koning Hendrik IV stierven in Frankrijk meer dan 4000 edellieden tijdens een dergelijk duel – het opklimmen op de maatschappelijke ladder was vaak een bloedige aangelegenheid. Toch mogen we niet vergeten dat edellieden vaak gentlemen waren en culturele usances hoog in het vaandel droegen.

Nu edelman/edelvrouw worden!

De moderne edelman verschilt aanzienlijk van de traditionele adel. Terwijl edellieden in de middeleeuwen en eeuwenlang tal van privileges genoten, is dat bij de moderne adel niet het geval. De huidige adel heeft maatschappelijk geen speciale positie; een edelman heeft niet meer macht dan andere burgers.

Desondanks vinden veel mensen het aantrekkelijk om een adellijke titel te bezitten en hiermee publiekelijk te kunnen optreden. Adellijke titels bestaan al meerdere eeuwen en zijn ook vandaag nog altijd in trek. De adel wordt nog steeds omgeven door een maatschappelijke glans, die zijn gelijke niet kent.

Als u vandaag beslist om een adellijke titel te dragen, kunt u zelf een kiezen. Dankzij jarenlange ervaring weten we exact wat we doen en bieden we u een ruime keuze. Lees onze beschrijvingen van adellijke titels en ontdek welke het beste bij u past. Dankzij adellijke titels, die u wettelijk als naamstoevoeging mag gebruiken, een familiewapen en oorkonde bent u voortaan vol overtuiging van adel – maatschappelijke luister en waardering gegarandeerd.

Het recht om edelman of edelvrouw te zijn, gaat niet meer gepaard met voorrechten. Desondanks stralen veel edellieden met enthousiasme hun deugden en idealen uit. Het is nooit te laat om een adellijke titel te kopen en voortaan als baron, graaf, hertog e.d. op te treden.