Onze titels » Baron & barones

Adellijke titel baron & barones kopen!

Op het eerste gezicht klinkt de adellijke titel van baron erg veelbelovend. Met een baron associëren mensen een elegante verschijning en een hoge machtspositie. Een edelman met de aanduiding baron stond echter in talrijke Europese landen en adellijke families vrij laag in rang. Een vrouwelijke baron is een barones.

In de loop der tijden veranderde de invulling van deze adellijke titel. De erfelijke adellijke titel gaat terug op een eeuwenlange geschiedenis. Voor u een adellijke titel koopt en uzelf baron of barones noemt, vindt u hierna interessante informatie over deze titel.

Etymologische oorsprong van baron en barones

Het begrip stamt etymologisch uit het Latijn – meer bepaald van het Latijnse woord ‘baro’, dat betekent ‘dienaar’, ‘huurling’ of ‘soldaat’. In het Alemannische recht werd een huurling als ‘barus’ aangeduid. In de loop der jaren waren er vergelijkbare aanduidingen in diverse landen en talen. Ze hadden gemeenschappelijk dat de afgeleide aanduidingen ‘huurling’, ‘zware arbeid’ of ‘soldaat’ betekenden. Het is echter niet duidelijk wat de oorsprong is van het vrouwelijke ‘barones’. Er zijn nog steeds uiteenlopende bronnen en beweringen over de etymologische oorsprong van ‘barones’. Eén ding staat vast: baron en barones kennen een lange geschiedenis.

Historische veranderingen van baron

De titel van baron en barones werd populair in de middeleeuwen. De leenheren verwierven bezit door het feodalisme. Wie grond bezat, werd ter identificatie ‘leenheer’ genoemd. Feodale baronnen waren echter na enkele eeuwen een archaïsche verschijning. De titel van baron duidde op de adelstand; aanduiding en bepaling van rechten en plichten volgden echter niet. Ook nu vertegenwoordigt een baron nog steeds het adellijke geslacht.

Baron in het Angelsaksische Engeland onder Willem I

Voor de ontwikkeling van baron was de heerschappij van Willem I cruciaal. Hij introduceerde in Engeland de rang van baron. Zo wilde Willem I nagaan welke burgers hem trouw zwoeren. De titel van baron werd echter de facto afgeschaft door andere adellijke titels. Voortaan moesten baronnen onder Willem I deelnemen aan de militaire dienst en politieke beslissingen nemen in de raad van de koning. Hogere edellieden beschouwden de leenheren vaak als baronnen. Voor lagere magistraten was de gewone aanduiding ‘leenman’ wijdverspreid. Toch gold een baron onder Willem I als een leenheer, die aan edellieden van een hogere rang trouw zwoer.

Baron onder Hendrik II

Onder de heerschappij van Hendrik II vestigden de baronnen zich. Oorspronkelijk golden alle grondbezitters en leenheren, die als dank voor een militaire verdienste grond ontvingen, als baron. De zogenoemde ‘Dialogus de Scaccario’ heeft het over baronnen, die vrije mannen waren en als dank voor hun ridderdienst grond kregen. Onder Hendrik II overlapten de adellijke titels baron en lord elkaar gedeeltelijk. Een echte landheer beschouwde zichzelf echter niet als baron, maar gebruikte liever de titel ‘lord’.

Magna Carta en de invloed ervan op de Angelsaksische adellijke titels

De Magna Carta beïnvloedde talrijke aspecten van de Angelsaksische geschiedenis. In 1164 werden baronnen van een hoge stand vaak uitgenodigd voor de ‘King’s Council’, de raad van de koning. Later ontstonden het parlement en het zogenoemde ‘House of Lords’, waarin ook baronnen zetelden. De Magna Carta bepaalde dat lage baronnen een uitnodiging kregen en een vertegenwoordiger moesten kiezen, die in hun naam handelde. Die gekozen vertegenwoordigers waren de ‘Knight of Shire’. Van dan af ontstond een enorm verschil tussen normale burgers en baronnen. In de middeleeuwen genoten baronnen privileges en konden ze bovendien politieke invloed uitoefenen. Pas bij de ontwikkeling van Groot-Brittannië tot een democratisch, politiek systeem verloren baronnen en baronessen hun privileges en bijgevolg hun aanzien.

De ontwikkeling van baronieën en de ondergang van het feodalisme

De feodale baronie naderde echter haar einde. Vanaf de 15e eeuw werden de baronnen van feodale afkomst grotendeels vervangen door uitnodigingen, waarmee bepaalde personen verplicht werden aan parlementaire zittingen deel te nemen. Patentbrieven creëerden nieuwe baronnen, terwijl het belang van grondbezit en status van leenheren aan belang inboette. Macht en adellijke titels op basis van feodale afkomst werden beschouwd als verouderd. De ‘Tenures Abolition Act’ in 1660 vormde de feodale baronie om tot een moderne baronie. Door de uitvoering van verschillende wetgevende bepalingen werden feodale baronieën vanaf dan baronieën van de vrije herendienst, waarbij regelmatige betalingen in geld verplicht waren.

Baronieën in de 20e eeuw in Groot-Brittannië

In de 20e eeuw kenmerkte de ontwikkeling van de adel zich in Groot-Brittannië door de introductie van niet-erfelijke adellijke titels. Iedereen met een titel als peer, prestige of life-peer, die niet op afkomst berust, draagt nu de adellijke titel baron of barones. Zowel erfelijke als niet-erfelijke peers verkiezen de titel ‘noble lords’. Vaak geldt het eergevoel als baron als een bijkomende onderscheiding en is het een eretitel voor belangrijke personen in Groot-Brittannië. Moderne baronnen dragen een adellijke titel om de traditie in Groot-Brittannië voort te zetten en de adelstand te beschermen. De adellijke titel van baron gaat in Groot-Brittannië tegenwoordig niet meer gepaard met bepaalde rechten.

Baronieën – verleden, heden en toekomst

In heel Europa ontwikkelde de adellijke titel van baron zich eeuwenlang. Baronnen waren aanvankelijk normale burgers en kregen later politieke invloed. Tegenwoordig is ‘baron’ vaak een huldebetoon voor beroemde, gewaardeerde personen. In de 19e en 20e eeuw werden bijv. rijke en machtige personen ook ‘baron’ genoemd – denk maar aan een krantenbaron, oliebaron of staalbaron. Het begrip ‘baron’ werd altijd geassocieerd met veel macht.

Baronnen en baronessen uit onze tijd staan hoog in aanzien. Hoewel ze geen politieke macht uitoefenen en geen specifieke rechten hebben, blikken baronieën terug op een lange en succesvolle geschiedenis. Het ziet ernaar uit dat baronnen en baronessen ook in het Engeland van de 21e eeuw een belangrijke rol zullen spelen. Deze titels hebben het einde van hun ontwikkeling nog niet bereikt.

Wie deel wil uitmaken van deze succesvolle geschiedenis, kan nu een adellijke titel kopen. Daarna verschijnt u als baron of barones en geniet u van de luister, die baronieën al eeuwenlang uitstralen. Fascinatie is gegarandeerd!