Soyluların tarihi

Die Geschichte des Adels

  Soyluluğun kökeni ve yıllar içindeki gelişimi

  Bir asalet unvanı satın almakla ilgilenenler genellikle asaletin tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterler. Soyluluğun çalkantılı tarihi zaten birkaç yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Bununla birlikte, tarihsel önemi ve yıllar içindeki gelişimi konusunda genellikle netlik eksikliği vardır. Seçtiğiniz bir asalet unvanına karar vermeden ve evinize bir atama belgesi gönderilmeden önce, aşağıdaki açıklamalar asiller ve asil kadınlar hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

  Asaletin tarihsel önemi

  Asalet ve çeşitli asalet unvanları insanlık tarihinin önemli bir parçasıdır. Zira hem erkeklere hem de kadınlara tanınan soyluluk statüsü ilk gelişmiş uygarlıklarda zaten mevcuttu. Bu sosyal olgu, kültürel arka planlardan uzak bir şekilde zamanın ötesine geçmeyi başarmıştır. Eski Mısır'da, Çin İmparatorluğu'nda, Japon Hanedanlığı'nda, Mezopotamya'da, Roma İmparatorluğu'nda ve diğer birçok hükümdarlık hanedanlığında asalet mevcuttu. Bununla birlikte, soyluluğun her gelişmiş uygarlıkta rol oynamadığını gösteren kaynaklar da vardır. Örneğin Romalı yazar Tacitus, eserlerinde daha önce tüm insanların eşitliğinden bahsetmekte ve soyluluğun kalıtsal olarak kazanılmasının ancak zaman içinde yaygınlaştığına açıkça işaret etmektedir.

  Her zaman yeterli edebi kaynak bulunmadığından ve birçok edebi eser eksik olduğundan, soyluların tarihsel önemi söz konusu olduğunda bazen sadece varsayımlar yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, prens mezarları gibi tarihi buluntular, toplumda daha yüksek bir konuma sahip insanların yüzyıllar ve hatta bin yıllar önce zaten var olduğunu göstermektedir. Mevcut bir soyluluk unvanına dair kanıtlar olmadan, toplumsal yönetim yapılarının çok eski zamanlardan beri eşitlikle karakterize edilmediği muhtemelen kesindir. Neredeyse her toplum ve kültür kendi hiyerarşik sistemini geliştirmiştir. Hepsinde olmasa bile, soylular birçok toplum ve hanedanlıkta önemli bir rol oynamıştır - bu bugün kesin gibi görünmektedir.

  Soyluluk kavramı yine de yüksek sınıfın heterojen bir tanımıdır. Soyluluğun tanımı ve ona bağlılık her zaman zamana, tarihe ve bölgeye göre değişir. Rütbeler arasında evrensel olarak geçerli bir ayrım yoktur. Soyluluk genellikle tek tip bir grup olarak değil, yıllar içinde değişen bir sosyal kavram olarak algılanır.

  Ancak temelde, asaletin insanlık tarihinde büyük önem taşıdığı konusunda bir mutabakat vardır. Asalet, çoğunlukla kalıtsal olan yüksek, sosyal bir konumdur. Bu, insanların konumlarının kalıtsal olduğu anlamına gelir. Soylu bir ailenin torunları da soylu olur - aynı durum evlat edinilen çocuklar ya da evli kadın ve erkekler için de geçerlidir. Sorumluluk derecesi soylular arasında farklılık gösterir. Şövalyelik gibi askeri haysiyetlerden resmi asalet durumunda siyasi sorumluluğa kadar çok sayıda derece düşünülebilir. Soyluların özellikle toprak mülkiyeti onları, soylu ailenin kontrolünde olduğu için nadiren toprak mülkiyeti olan daha yoksul sosyal sınıflardan ayırır.

  Soyluluğa aidiyet ve görevleri

  Soyluların ve soylu kadınların görevleri tarih boyunca çeşitlilik göstermiştir. Ancak, yüksek güç pozisyonuna her zaman yüksek bir sorumluluk düzeyi eşlik etmiştir. Soylu çocuklar daha sonraki görevlerine erken yaşta hazırlanırlardı. Eğitim, soyluları en yüksek erdemlere sahip yüksek bir sınıf olarak tutmak için bir tür eğitimdi. Avrupa'da soylular zaman içinde Hıristiyan değerlerini, şövalyelik idealini ve diğer şeylerin yanı sıra aydınlanmış mutlakiyetçiliği temsil etmiştir.

  Çoğu durumda, asalet üyeliği soy yoluyla kalıtsaldı. Ancak istisnai durumlarda, rütbesi olmayan erdemli kişiler de soyluluğa yükseltilebilirdi. Bu yetki genellikle yalnızca imparatora ait değildi, böylece krallar ve prensler de soylu olmayanları soyluluğa yükseltebiliyordu. Hükümdar, iktidar iddiasını Tanrı'nın lütfuyla elinde tutuyordu. Bu yönetme iddiasının bir kısmını devretmiş ve soyluların yüksek sorumluluğunu meşrulaştırmıştır.

  Edebiyat ve araştırmada asalet

  Adelstitel kaufen Namensänderung

  Asalet unvanları öncelikle bir Avrupa fenomenidir. Çok sayıda tarihçi ve araştırmacı soyluluk hakkında daha fazla bilgi edinmeyi kendilerine görev edinmişlerdir. Tüm çabalara rağmen, soyluluk unvanlarının kökeni tam olarak açıklanamamıştır. Akademisyenler ortaçağ kaynaklarını oldukça farklı yorumlamaktadır. Her şeyden önce, soyluluğun gerçekte ne zaman ortaya çıktığı sorusuna ilişkin tartışmalar vardır. Bazı tezler sıklıkla savunulduğu için, soyluluğun kökenine ilişkin olarak bu tezlere daha fazla önem verilmesi gerektiği söylenebilir.

  Marc Bloch tarih araştırmalarına önemli bir katkıda bulunmuştur. "Die Feudalgesellschaft" (Feodal Toplum) adlı kitabında, Orta Çağ'ın başlarında zaten belli miktarda toprağa sahip olan bir soyluluğun var olduğuna işaret eder. Özellikle Robertine'ler geniş toprak mülklerine sahipti. Kraliyet sarayındaki bir kariyer ya da kilisedeki bir hizmet, genellikle toprak mülkiyeti alanında da belirgin olan iktidar pozisyonlarını beraberinde getiriyordu. Bu ailelerin etkisi yıllar içinde arttı. Güç pozisyonları ortaya çıktı, tüm aile hanedanlarına muazzam siyasi sorumluluk ve aynı zamanda geniş topraklar üzerinde mülkiyet verildi. Bu ailelerin etkisi siyasi değişimler sırasında aniden değişti. Bununla birlikte, etki basitçe ortadan kalkmadı, aksine başka bir aile bu pozisyona adım attı.

  800 ve 1000 yılları arası Avrupa'da savaşların yaşandığı bir dönemdi. İskandinavlar ve Vikingler Orta Avrupa'yı istila etti. Çok sayıda aile ve erkek kararlılıkla mücadele etti. Kendilerini özellikle kılıçla güçlü ve başarılı bir şekilde savunan ve kendi krallıklarını savunanlar daha fazla nüfuza sahip olabiliyordu. Bu muazzam savunma başarısı soyluluk unvanının kazanılmasına yol açtı. Genellikle bu aileler daha önce özgür değillerdi ya da belirgin bir güç konumları yoktu. Ancak, kendi vatanlarına olan onurlu bağlılıkları, kılıç soyluluğu olarak adlandırılan ve kapsamlı soyluluk unvanına giden yolda bir kilometre taşı olan soyluluğun ortaya çıkmasına yol açtı. Kılıç soyluluğu bir yandan eski seçkinlerden ve yeni soyluluk unvanları kazanmış ailelerden oluşuyordu.

  Bu dönemdeki feodal sistem, bir imparatorluk içinde geniş çaplı bağımlılıkların ortaya çıkması anlamına geliyordu. Katı hiyerarşik sistem farklı güç dereceleri gerektiriyordu. Soyluluk unvanları piramitte yükselmenin en iyi yoluydu.

  Erken Orta Çağ ve Soylular

  Herkunft und Entwicklung des Adels

  Orta Çağ'ın başlarında, o dönemde Germanya'yı yöneten esas olarak kabile birlikleriydi. Bugün anladığımız anlamda bir soyluluk yoktu. Bu durum ancak Merovenj İmparatorluğu'ndan Karolenj İmparatorluğu'na geçişle birlikte değişti. Salianlar ve Saksonların hüküm sürmesiyle birlikte, kendi güçlerini daha iyi kullanmalarını sağlayacak yapılar oluşturuldu. İdari görevliler olarak gücü kullanan bakanların atanması, soylu bir devlete giden yolda bir kilometre taşıydı. İdari görevliler şövalyelerin ve diğer sosyal yükselişçilerin çevrelerinden geliyordu.

  Feodal toplum ve katı hiyerarşik sistem, birçok ailede aktarılan soyluluk unvanının gelişimini teşvik etmiştir. Faaliyetler için para şeklinde bir ücretlendirme yoktu - çoğu toplumda insanlara kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan topraklar verilirdi. Feodal sistem, erken Orta Çağ'ın biçimlendirici bir gelişmesiydi.

  On üçüncü yüzyılda, giderek daha fazla insan soyluluk unvanına sahip oluyordu. O dönemde, diğer asalet unvanları da her zaman yüksek bir iktidar pozisyonuna sahip ailelerden gelmeyenler tarafından elde edilebiliyordu. Özgür olmayan insanlar bile askeri onurlar ya da yönetimde hizmet yoluyla bir soyluluk unvanı kazanıyordu. 13'üncü yüzyılın ortalarında sosyal sınıf da kendini soylu olarak görüyordu. Soyluların kendi imajları idealler ve şövalyelik erdemleriyle şekilleniyordu. Erken Orta Çağ'da soyluluk unvanına sahip olan herkes şövalyelik, soylu erdemler, güç ve toprakla ilişkilendiriliyordu. Orta Çağ'da köken artık bir rol oynamıyordu. Özgür, güçlü ya da belirli sosyal grupların önceki üyelikleri geçmişte kalmıştı. O andan itibaren insanlar, kişisel geçmişlerine bakılmaksızın asıl soyluluğa aitti. Peki soyluluk unvanı bugün ona atfettiğimiz toplumsal önemi ne zaman kazandı?

  Önemli tarihi kaynaklardan biri, on üçüncü yüzyılda eğitim için önemli kaynaklardan biri olan Sachsenspiegel (Sakson Aynası) olarak adlandırılan kitaptır. Sachsenspiegel'de "soyluluk" kelimesinden sadece bir kez bahsedilmektedir. Sachsenspiegel'in tamamlayıcısı olarak var olan Heidelberg tezhipli el yazmasında, mülklerin ve sınıfların ayrılması zaten önemli bir rol oynamıştır. Yayımlandığı tarihte, sınıf ayrımı görünüşe göre zaten toplumsal olarak yerleşmişti. Ancak geriye dönüp bakıldığında, soylulara yüzyıllar boyunca farklı bir rol verildiği görülebilir.

  Yüksek Orta Çağ'da soylu aile

  Deutschen Adelstitel kaufen - Wie geht das - Noble Society

  Yüksek Orta Çağ'da, hükümdarlar tarafından giderek daha fazla sayıda bakan atandı. Krallar ve dükler mülklerini idare ettirdiler. Görevliler çok sayıda günlük meseleden sorumluydu. Yüksek Orta Çağ'da çok sayıda güç pozisyonu ve farklı görevler içeren kendine özgü bir sistem gelişti. İnsanlar sistemde yükselebildikleri için, soyluluk unvanına sahip aileler bazen önemli bir nüfuz kazanıyordu. Yüksek Orta Çağ'da soylu aileler kendi bölgelerinde yargı yetkisini ele geçirmiş ve mülkleri yönetmişlerdir. Ancak kaybedenler de vardı. Diğer aileler güç kaybettiler ve karşılığında kendilerini diğer soylulara tabi kıldılar.

  Güç sisteminde bir hareketlenme oldu. Başarılı bakanlar iktidarlarını kalıcı olarak genişletebildiler. Toprak mülkiyeti arttı ve soylu hanedanın bir ifadesi olarak, sosyal elite karşılık gelen bir yüksek soyluluk ortaya çıktı. 14. yüzyılda bu gelişme büyük ölçüde tamamlandı. Çatışmalar soyluların giderek daha fazla güç kazanmasını ve bağımsız kalmasını sağladı. Devletlerin oluşumu Almanya ve İtalya'da bir tür yama işi olarak gerçekleşti. Çeşitli dükalıklarda ve kontluklarda, diğer soylu aileler yönetimden ve siyasi sorumluluktan sorumluydu. Buna karşılık, ulus devlet Fransa ve İngiltere'de Yüksek Orta Çağ'da çoktan gelişmişti. Almanya ve İtalya'da soylu aileler şimdilik nüfuzlarını korudular - Almanya'nın ulus-devleti hala uzun bir süre sonra ortaya çıkacaktı.

  Soyluluğun zirvesi ve düşüşü

  Höhepunkt und Fall des Mittelalters

  Avrupa soyluluğunun zirvesi ve en parlak dönemi Yüksek Orta Çağ'dır. Hiçbir dönemde soylular ve soylu kadınlar bu kadar sosyal sorumluluk ve güce sahip olmamışlardır. Toplumsal önem aynı zamanda soyluların eğitiminden de kaynaklanıyordu. Soylular ve soylu kadınlar dil konuşabiliyor ve yazabiliyorlardı. Ekonomik gelişme ve tüccar ailelerin servet edinmesi, iktidarın soyluların aleyhine değişmesini de beraberinde getirdi. Soyluların altın çağının sona ermesi on sekizinci yüzyıla kadar gerçekleşmedi. Sosyal gelişmeler ve demokratik özlemler güç kaybına neden oldu - ancak yüksek itibar günümüze kadar neredeyse hiç değişmedi.

  Yani asalet unvanına sahip herkes hala hayran bakışlar kazanabilir ve şehirlerinin sokaklarında bir asilzade veya asilzade kadın olarak dolaşabilir.

  Bu makaleyi değerlendirin

  [Toplam: 5 Ortalama: 4.6]
  Baron und Baronin - Noble Society
  Başlıklarımız

  Baron & Barones

  İlk bakışta, baronluk soylu unvanı kulağa çok umut verici geliyor. İnsanlar bir baronu zarif bir görünümle ve...
  Schottische Laird und Lady
  Başlıklarımız

  İskoç Laird & Lady

  Ancak soyluluk unvanları sadece Almanya, İngiltere, İsveç ve diğer ülkelerde yaygın değildir. Soylu unvanlarıyla tanınan ve kötü şöhretli...
  Adelige Kinder - Prinzessin und Prinz werden
  Başlıklarımız

  Asil çocuklar

  Ebeveynler bir soyluluk unvanı seçerse veya tarihte bir soyluluk unvanı miras kalırsa, bu da çocuklar üzerinde bir etkiye sahiptir...
  Başlıklarımız

  Lord & Lady

  İrlandalı Lord unvanı söz konusu olduğunda çeşitli seçenekler vardır. Bundan böyle kendinizi Kerry Lordu veya Cork Leydisi olarak süslemek istiyorsanız...