A nemesség története

Die Geschichte des Adels

  A nemesség eredete és fejlődése az évek során

  Azok, akik nemesi cím vásárlása iránt érdeklődnek, gyakran szeretnének többet megtudni a nemesség történetéről. A nemesség viharos története már több évszázados múltra tekint vissza. Mégis gyakran nem tisztázott a történelmi jelentőség és az évek során bekövetkezett fejlődés. Mielőtt döntene az Ön által választott nemesi cím mellett, és a kinevezési oklevelet és társait házhoz szállíttatná, az alábbi magyarázatok segítenek többet megtudni a nemesekről.

  A nemesség történelmi jelentősége

  A nemesség és a különböző nemesi címek jelentős részét képezik az emberi történelemnek. A férfiaknak és nőknek egyaránt megítélt nemesi státusz ugyanis már az első fejlett civilizációkban is létezett. A társadalmi jelenség a kulturális háttértől távol túlélte az idő múlását. Nemesség létezett az ókori Egyiptomban, a Kínai Birodalomban, a Japán dinasztiában, Mezopotámiában, a Római Birodalomban és számos más uralkodó dinasztiában. Vannak azonban olyan források is, amelyek arra utalnak, hogy a nemesség nem minden fejlett civilizációban játszott szerepet. A római szerző, Tacitus például műveiben minden ember korábban uralkodó egyenlőségéről ír, és kifejezetten rámutat arra, hogy a nemesség örökletes megszerzése csak az idők folyamán vált általánossá.

  Mivel nem mindig áll rendelkezésre elegendő irodalmi forrás, és sok irodalmi mű csak hiányos, néha csak a feltételezés segít, ha a nemesség történelmi jelentőségéről van szó. A történelmi leletek, például az úgynevezett fejedelmi sírok azonban azt mutatják, hogy a társadalomban magasabb pozíciót betöltő emberek már évszázadokkal, sőt évezredekkel ezelőtt is léteztek. A létező nemesi címek bizonyítéka nélkül valószínűleg bizonyos, hogy a társadalmi uralmi struktúrákat nem az egyenlőség jellemezte ősidők óta. Szinte minden társadalom és kultúra kialakította a maga hierarchikus rendszerét. Ha nem is mindegyikben, de számos társadalomban és dinasztiában jelentős szerepet játszott a nemesség - ez ma már biztosnak tűnik.

  A nemesség fogalma mindazonáltal a magasabb osztály heterogén megnevezése. A nemesség meghatározása és az ahhoz való tartozás mindig időtől, történettől és régiótól függ. Nincs általánosan érvényes különbségtétel a rangok között. A nemességet gyakran nem egységes csoportként, hanem az évek során változó társadalmi fogalomként fogják fel.

  Alapvetően azonban egyetértés van abban, hogy a nemességnek nagy jelentősége van az emberi történelemben. A nemesség olyan magas, társadalmi pozíció, amely többnyire örökletes. Ez azt jelenti, hogy az emberek pozíciója öröklődik. Egy nemesi család leszármazottai is nemesekké válnak - ugyanez vonatkozik az örökbefogadott gyermekekre vagy a házas nőkre és férfiakra is. A felelősség mértéke a nemességen belül eltérő. A katonai méltóságoktól, mint például a lovagság, a hivatalos nemesség esetében a politikai felelősségig számos fokozat elképzelhető. A nemességet különösen a földbirtok különbözteti meg a szegényebb társadalmi osztályoktól, amelyek ritkán rendelkeztek földbirtokkal, mert a nemesi család rendelkezett felettük.

  A nemességhez való tartozás és annak kötelezettségei

  A nemesek és nemesnők feladatainak sokfélesége a történelem során változott. Az emelkedett hatalmi pozíció azonban mindig együtt járt a felelősség magas szintjével. A nemesi gyermekeket már korán felkészítették későbbi feladataikra. Az oktatás egyfajta képzés volt, hogy a nemességet mint a legmagasabb erényekkel rendelkező, emelkedett osztályt fenntartsák. Európában a nemesség az idők során többek között a keresztény értékeket, a lovagi eszményt, valamint a felvilágosult abszolutizmust képviselte.

  A legtöbb esetben a nemesi tagság a leszármazás révén öröklődött. Kivételes esetekben azonban erényes, rang nélküli személyek is nemesekké emelkedhettek. Ez a hatalom gyakran nem kizárólag a császárt illette meg, így a királyok és hercegek nem nemeseket is nemesek közé emelhettek. Az uralkodó a hatalomra való igényét Isten kegyelméből tartotta fenn. Ennek az uralmi igénynek egy töredékét adta tovább, és legitimálta a nemesség nagy felelősségét.

  A nemesség az irodalomban és a kutatásban

  Adelstitel kaufen Namensänderung

  A nemesi címek elsősorban európai jelenségek. Számos történész és kutató vette feladatául, hogy minél többet megtudjon a nemességről. Minden erőfeszítés ellenére a nemesi címek eredetét nem sikerült teljes mértékben megmagyarázni. A tudósok egészen eltérően értelmezik a középkori forrásokat. Mindenekelőtt arról folyik a vita, hogy mikor is keletkezett valójában a nemesség. Mivel egyes tézisek gyakran hangoztatottak, sok minden szól amellett, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk nekik a nemesség eredetét illetően.

  Marc Bloch jelentős mértékben járult hozzá a történeti kutatáshoz. "Die Feudalgesellschaft" (A feudális társadalom) című könyvében rámutat, hogy már a korai középkorban is létezett egy nemesség, amely bizonyos mennyiségű földet birtokolt. Különösen a Robertinusok rendelkeztek kiterjedt földbirtokkal. A királyi udvari karrier vagy az egyházi szolgálat gyakran járt együtt hatalmi pozíciókkal, ami a földbirtoklás területén is megmutatkozott. E családok befolyása az évek során egyre nőtt. Hatalmi pozíciók keletkeztek, egész családi dinasztiák kaptak hatalmas politikai felelősséget és egyúttal hatalmas földek feletti tulajdonjogot. E családok befolyása a politikai változások során hirtelen változott. A befolyás azonban nem tűnt el egyszerűen, hanem egy másik család lépett a pozícióba.

  A 800 és 1000 közötti időszak a harcok időszaka volt Európában. Az északiak és a vikingek megszállták Közép-Európát. Számos család és férfi elszántan szállt harcba. Azok, akik különösen erősen és sikeresen védekeztek a karddal, és megvédték saját birodalmukat, nagyobb befolyásra számíthattak. A hatalmas védelmi hőstett a nemesi cím megszerzéséhez vezetett. Gyakran ezek a családok korábban nem voltak szabadok, vagy nem rendelkeztek kifejezett hatalmi pozícióval. A saját hazájuk iránti tiszteletre méltó elkötelezettség azonban az úgynevezett kardos nemesség kialakulásához vezetett - ez mérföldkő volt az átfogó nemesi címhez vezető úton. A kardos nemesség egyrészt a régi elitből és az újonnan szerzett nemesi címekkel rendelkező családokból állt.

  A feudális rendszer ebben az időszakban kiterjedt függőségek kialakulását jelentette egy birodalmon belül. A szigorúan hierarchikus rendszer a hatalom különböző fokozatait igényelte. A nemesi címek jelentették a legjobb módot a piramison való felfelé haladásra.

  A kora középkor és a nemesség

  Herkunft und Entwicklung des Adels

  A korai középkorban főleg törzsszövetségek uralkodtak Germániában. Nem létezett a mai értelemben vett nemesség. Ez csak a Meroving Birodalomból a Karoling Birodalomba való átmenetkor változott meg. A szalézok és a szászok uralmával olyan struktúrákat hoztak létre, amelyek lehetővé tették a saját hatalmuk jobb gyakorlását. A miniszteriálisok kinevezése, akik közigazgatási tisztviselőként gyakorolták a hatalmat, mérföldkő volt a nemesi állam felé vezető úton. A közigazgatási tisztviselők a lovagok és más társadalmi felemelkedők köreiből kerültek ki.

  A feudális társadalom és a szigorúan hierarchikus rendszer elősegítette a nemesi cím kialakulását, amely sok családban öröklődött. A tevékenységekért nem járt pénzbeli díjazás - a legtöbb társadalomban az emberek földet kaptak, amely a saját szükségleteik kielégítését szolgálta. A feudális rendszer a korai középkor egyik meghatározó fejleménye volt.

  A tizenharmadik században már egyre többen rendelkeztek nemesi címmel. Ebben az időben más nemesi címeket is megszerezhettek azok, akik nem olyan családokból származtak, amelyek mindig is magas hatalmi pozíciót töltöttek be. Még a nem szabad emberek is nemesi címet szereztek katonai kitüntetések vagy a közigazgatásban végzett szolgálat révén. A 13. század közepén a társadalmi osztály is nemesnek tekintette magát. A nemesség önképét az eszmények és a lovagi erények alakították. Aki a korai középkorban nemesi címmel rendelkezett, azt a lovagiassággal, a nemesi erényekkel, a hatalommal és a földdel hozták összefüggésbe. A származás a középkorban már nem játszott szerepet. A szabad, hatalmas vagy bizonyos társadalmi csoportokhoz való korábbi tartozás a múlté volt. Ettől kezdve az emberek személyes előéletüktől függetlenül az eredeti nemességhez tartoztak. De mikor nyerte el a nemesi cím azt a társadalmi jelentőséget, amelyet ma tulajdonítunk neki?

  Az egyik fontos történelmi forrás az úgynevezett Sachsenspiegel (szász tükör), amely a XIII. században az oktatás egyik fontos forrása volt. A Sachsenspiegelben a "nemesség" szónak csak egy említése található. A heidelbergi illuminált kéziratban, amely a Sachsenspiegel kiegészítéseként létezett, a birtokok és osztályok elkülönítése már fontos szerepet játszott. A kiadás idején az osztályok elkülönítése láthatóan már társadalmilag is rögzült. Utólag azonban látható, hogy a nemesség az évszázadok során más szerepet kapott.

  A nemesi család a magas középkorban

  Deutschen Adelstitel kaufen - Wie geht das - Noble Society

  A magas középkorban az uralkodók egyre több minisztert neveztek ki. A királyok és a hercegek vagyonukat igazgatták. A funkcionáriusok számos mindennapi ügyért feleltek. A magas középkorban egy sajátos rendszer alakult ki számos hatalmi pozícióval és különböző feladatokkal. Mivel a rendszerben az emberek is feljebb léphettek, a nemesi címmel rendelkező családok olykor jelentős befolyásra tettek szert. A magas középkorban a nemesi családok a saját régiójukban átvették a joghatóságot, és birtokokat igazgattak. Voltak azonban vesztesek is. Más családok elvesztették hatalmukat, és viszont más nemeseknek rendelték alá magukat.

  Mozgás volt az energiarendszerben. A sikeres miniszterek tartósan bővíteni tudták hatalmukat. A földtulajdon növekedett, és a nemesi dinasztia kifejeződéseként kialakult a társadalmi elitnek megfelelő főnemesség. A 14. században ez a fejlődés nagyrészt lezárult. A konfliktusok biztosították, hogy a nemesség egyre nagyobb hatalomra tegyen szert és független maradjon. Az államalakulás Németországban és Itáliában egyfajta foltozatként zajlott. A különböző hercegségekben és megyékben más nemesi családok látták el az uralmat és a politikai felelősséget. Ezzel szemben Franciaországban és Angliában már a magas középkorban kialakult a nemzetállam. Németországban és Itáliában a nemesi családok egyelőre megőrizték befolyásukat - a németországi nemzetállam még sokáig váratott magára.

  A nemesség csúcspontja és hanyatlása

  Höhepunkt und Fall des Mittelalters

  Az európai nemesség csúcspontja és fénykora a magas középkor. A nemesek és nemesasszonyok egyetlen korban sem rendelkeztek nagyobb társadalmi felelősséggel és hatalommal. A társadalmi jelentőség a nemesek műveltségének is köszönhető volt. A nemesek és nemesasszonyok tudtak beszélni és írni. A gazdasági fejlődés és a kereskedőcsaládok vagyonszerzése a nemesség rovására történő hatalomváltással is együtt járt. Csak a XVIII. században ért véget a nemesség fénykora. A társadalmi fejlődés és a demokratikus törekvések hatalomvesztést okoztak - de a főnemesi hírnév máig alig változott.

  Tehát bárki, aki nemesi címmel rendelkezik, továbbra is kivívhatja a csodálkozó pillantásokat, és nemesként vagy nemesasszonyként sétálhat városának utcáin.

  Értékelje ezt a cikket

  [Összesen: 5 Átlagosan: 4.6]
  Baron und Baronin - Noble Society
  Címek

  Báró és bárónő

  Első pillantásra a bárói nemesi cím nagyon ígéretesnek hangzik. Az emberek a báróhoz elegáns megjelenést és...
  Schottische Laird und Lady
  Címek

  Skót Laird & Lady

  A nemesi címek azonban nem csak Németországban, Angliában, Svédországban és Co. Ismertek és hírhedtek a nemesi kitüntetések...
  Herzog und Herzogin werden
  Címek

  Herceg és hercegnő

  Ki ne szeretné ezt elképzelni? Ön és a párja hercegként és hercegnőként sétálgatnak a városban? Mikor...
  Adelige Kinder - Prinzessin und Prinz werden
  Címek

  Nemes gyermekek

  Ha a szülők nemesi címet választanak, vagy a történelemben nemesi címet örököltek, az szintén hatással van a...
  Deutschen Adelstitel kaufen - Wie geht das - Noble Society
  Címek

  Német nemesi címek

  Nálunk természetesen német nemesi címet is szerezhet. Mi valami különlegeset találtunk ki: felajánljuk Önnek...
  Címek

  Lord & Lady

  Az ír Lord címre vonatkozóan többféle lehetőség is van. Ha ezentúl Kerry Lordjaként vagy Cork Ladyjeként szeretnéd magadat díszíteni,...