Řád Minerva

Řád Minervy se považuje za decentralizované a nenáboženské sdružení moudrých a čestných lidí, kteří usilují o poznání a žijí ctnostmi. Staňte se rytířem, senátorem nebo konzulem. Titul, který můžete volně a legálně používat jako řádové jméno.

Název řádu si lze zvolit libovolně: může se skládat z vlastního jména, před kterým je uveden titul "rytíř", například "rytíř Jan", nebo si lze zvolit vlastní řádový název, například "rytíř Jan z Manhattanu". Při volbě jména se možnostem meze nekladou.

Nepřijímáte žádné další závazky. Obdržíte velmi kvalitní osvědčení o jmenování rytířem, senátorem nebo konzulem. Nevznikají žádné další náklady ani závazky, například členský příspěvek.

Nejdůležitějším pravidlem, které řád prosazuje, je vysoká úroveň vlastního vzdělání. Pouze vzdělaní lidé mohou pochopit morální hodnoty, které tvoří komunitu, využít je pro dokonalý život a předávat je dál. Řád dále nepřipouští špatný postoj ke státu, náboženství a dobrým mravům, které si proto jeho členové nesmějí přinášet s sebou. Předpokladem členství v řádu Minerva je tedy to, že se nebude muset zodpovídat z žádného porušení zákona. Jako člen řádu však nemáte žádné další povinnosti. Ani pravidelný členský příspěvek, ani účast na setkáních nemusíte zajišťovat. Jedinou službou, kterou je třeba poskytnout, je jednorázový vstupní poplatek.

Můžete si zvolit konkrétní členství. Rytíř žije podle hlavních zásad řádu a může používat predikát se svým jménem. Vzhledem k tomu, že při přijetí za člena nesete řádové jméno, můžete oficiálně používat i jiné tituly, i když se jedná o tituly diplomatické, například "senátor" nebo "konzul". Tyto tituly však musí být uváděny pod přídomkem "Řád Minervy". Senátor může svůj titul používat i veřejně. Konzul má nejdůležitější roli. Prostřednictvím svého jmenování může reprezentovat zásady řádu navenek a také jmenovat nové členy, pořádat schůze a šířit pravidla společenství. Zápis jména řádu do průkazu totožnosti závisí na uvážení příslušného orgánu a jedná se o nepovinné ustanovení.

Více informací na www.minerva-orden.de

Zobrazuji všechny 3 výsledky